Deloitte Denmark

Flere industrier

8.427 følgere

Kickstart din karriere som audit graduate i Silkeborg eller Esbjerg hos Deloitte Denmark

***** English version below *****

Bliv fremtidens revisor hos Deloitte


Vi kalder vores Audit & Assurance Graduate Programme for The ChangeMaker Programme. Det er et 2-årigt fuldtidsprogram, der giver dig mulighed for at få praktisk erfaring fra første dag inden for revisionsområdet, samtidig med at du fortsætter din uddannelse. For at sikre, at du oplever succes og får mulighed for at nå dit fulde potentiale, kommer du blandt andet til at deltage i et internt undervisningsforløb, der vil ruste dig til at anvende, forbedre og udfordre den måde, vi tænker og foretager revision på, så vi sammen kan skabe værdi for vores kunder. Du får tildelt timer til dine studier for at sikre din teoretiske udvikling sammen med den praktiske erfaring. Programmet giver dig også mulighed for at skabe din egen karrierevej i overensstemmelse med din passion.

Vi har kontorer i Jylland og på Fyn fordelt på i alt 6 lokationer, der alle har en god og hyggelig atmosfære til fælles, men dog adskiller sig fra hinanden med hver deres særlige kvaliteter. Fælles for alle kontorer i Deloitte er, at vi har fokus på at løse vores kunders problemer, og vores revisorer specialiserer sig derfor i specifikke markeder, segmenter og brancher. Disse varierer lige fra små og mellemstore virksomheder (SME), offentligt regulerede institutioner, private selskaber, finansielle virksomheder til børsnoterede selskaber. Uanset hvilke kunder du kommer til at arbejde med, vil vi sørge for, at du bliver motiveret til succes.

Spændende opgaver venter dig

Som revisor i Deloitte vil din primære base være på Deloitte-kontoret. Arbejdsstedet vil dog ofte variere afhængigt af de pågældende opgaver og kunder. Fælles for de fleste projekter er, at de udføres i teams, men de omfatter også nogle individuelle forhold og frister, der skal overholdes.

I den første periode vil dit arbejde omfatte en lang række opgaver, bl.a.:
 • Analyse og forståelse af en virksomheds interne kontrolmiljø inden for håndtering af personaleomkostninger, kreditorer, debitorer og andre regnskabsområder
 • Udførelse af risikovurderinger af regnskabsområder baseret på din viden om en virksomheds struktur og interne processer
 • Løbende og stigende dialog med kunder fra første dag på din rejse mod at blive en betroet rådgiver
 • Deltagelse i regnskabsafslutningen i tæt samarbejde med et erfarent revisionsteam, herunder revision af diverse poster for at sikre, at årsregnskabet giver et retvisende billede
 • Udarbejdelse af årsregnskab for virksomheder af forskellig størrelse
Vi dyrker en kultur, hvor du opmuntres til at tage ansvar og lede på netop dit udviklingsniveau. Din faglige og personlige udvikling vil være i fokus, og du vil blive tildelt en coach, som vil hjælpe dig med at møde og overvinde udfordringer og nå dine karrieremål. Med tiden vil du tage del i oplæringen af yngre kolleger og blive ansvarlig for kundeteams.

Du har følgende kompetencer og erfaring
 
 • Som person er du nysgerrig og passioneret omkring udviklingen af dine kompetencer inden for revision og kunderelationer.
 • Du er ambitiøs og elsker at lære og udfordre status quo på en ydmyg måde.
 • Din interesse for innovative, digitale og kreative løsninger og evnen til at anvende den som løftestang til at skabe forretning bringer dig et skridt foran.
 • Relevant erhvervserfaring eller stort engagement som fx frivilligt arbejde vil også blive vægtet højt.
 • Du kan blive en del af ChangeMaker-programmet på forskellige stadier i din karriere. Vi forestiller os, at du er i gang med eller har færdiggjort en af følgende uddannelser med et godt resultat: cand.merc.aud., HA, HD, Bachelor i Financial Management and Services eller anden finansiel uddannelse.
 • Beherskelse af dansk, både mundtligt og skriftligt, er en forudsætning.
 • Ikke-europæiske statsborgere skal være i besiddelse af en dansk arbejdstilladelse.

Klik på Apply-knappen ovenfor, hvis du er parat til at blive en del af vores team. Send os din ansøgning, dit CV og karakterudskrift fra din nuværende og tidligere uddannelse – tips og tricks til din ansøgning finder du her på siden.  


Derudover er det vigtigt, at du angiver, hvilket af vores kontorer du ønsker at arbejde på. OBS! På vores kontor i Silkeborg er der både mulighed for start i januar og august 2021. 
Du skal være opmærksom på, at din ansøgning ikke vil blive behandlet, før vi har modtaget alle de ønskede dokumenter. Vi afholder rekrutteringsdage løbende og opfordrer dig derfor til at sende din ansøgning hurtigst muligt. Din ansøgning kan være enten på dansk eller engelsk – det er helt op til dig.


Læs mere om vores ChangeMaker Programme på changemaker.deloitte.dk og følg Deloitte Danmark på Instagram eller se vores ChangeMaker-film her på siden.


Du er velkommen til at kontakte vores rekruttør eller bruge nedenstående chatfunktion, hvis du har spørgsmål til stillingen eller Deloitte. Du skal acceptere cookies på denne side for at kunne bruge chatten. 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

*****

Become Auditor of the future with Deloitte

Are you striving to develop within the field of auditing, and would you like to create an impact, while evolving in a dynamic and inclusive culture founded on cooperation, curiosity and high ambitions? If so, apply now to become a part of Deloitte’s Audit & Assurance Graduate Programme starting August 2021 and dive into your passions.

Our Audit & Assurance Graduate Programme is called The ChangeMaker Programme. It is a 2-year full time programme that gives you the opportunity to get hands-on experience from day one within the field of auditing with the possibility of simultaneously continuing your studies. To make sure we set you up for success and allow you to reach your full potential, you will, amongst others, take part in an internal training programme that will empower you to use, improve and challenge the way we think and do auditing; securing significant value for our clients. Furthermore, you will be assigned hours for your studies to ensure your theoretical development alongside the practical experience. The programme furthermore allows you to focus your career path in accordance with your passions.

Our locations in Jutland and Funen count six offices in total – having an intimate atmosphere in common, yet differing from each other with their distinct qualities. Common to all Deloitte offices is that we focus on solving the issues of our clients, and our auditors therefore specialise in specific markets, segments and industries. These range from small and medium-sized enterprises (SMEs), publicly regulated institutions, private companies, financial companies to listed companies. Whatever clients you will be working with, we will make sure you are set up for success.  
 
Exciting tasks await you

Working as an auditor in Deloitte, your main base will be at the Deloitte office. Work location will however vary from time to time, depending on the tasks and clients in question. Common to most projects is that they are carried out on a team basis yet including some individual aspects and deadlines that need to be met.

During the first period, your assignments will comprise a wide range of tasks that include:
 • Analysis and understanding of a company’s internal control environment within: handling of staff costs, accounts payable, debtors and other accounting areas.
 • To perform risk assessments of accounting areas based on your knowledge about a company’s structure and internal processes.
 • On-going and increasing dialogue with clients from day one on your journey to become a trusted advisor.
 • To be part of the year-end process in close cooperation with an experienced audit team, including audit of miscellaneous items in order to ensure that the financial statements give a true and fair view.
 • Preparation of financial statements within different sizes of companies.
We foster a culture that encourages you to take the lead at your specific level of development. Your professional and personal development will be guided by an assigned coach, who will assist you in facing and overcoming challenges and achieving your career goals. Over time, you will take part in training younger colleagues and be in charge of client teams.

You have the following skills and experience
 
 • As a person you are curious and passionate about developing your skills within auditing and client relations.
 • You are ambitious and enjoy learning and challenging the status quo in a humble manner.
 • Having an interest in innovative, digital, and creative solutions and the capability to use this as lever for business puts you one step ahead.
 • Experience from work relevant employments or other high commitments such as volunteer work, will also be considered of great importance.
 • You can become part of the programme at different stages in your career. We picture you as either still studying or having completed one of the following educations with great results: a MSc in Business Administration and Auditing, a BSc in Economics and Business (HA), a Graduate Diploma (HD), a BSc in Financial Management and Services or another financial education.
 • Proficiency in verbal and written Danish is a requirement.
 • Non-European citizens have to document a Danish work permit.


Click the apply button above if you are ready to join our team. Send your application, CV and grade transcript from your current and previous education - tips and tricks for your application can be found on this page.


Moreover, it is required that you choose which of our locations you wish to work at. Please be aware that your application will not be reviewed until we have all the requested documents. We regularly host assessment days, so we recommend that you submit your application as soon as possible. You can write your application in either Danish or English according to your preference.


Read more about our ChangeMaker programme at changemaker.deloitte.dk and follow Deloitte Denmark on Instagram or watch our ChangeMaker movie on this page to learn more.


Please do not hesitate to contact our recruiter or use the chat function below if you have questions about the position or Deloitte. You need to accept cookies on this site to use our chat.

We are looking forward to connecting with you!