Postdoktor i praktisk filosofi at Stockholm University


vid Filosofiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-02-21.
Projektbeskrivning
Postdoktorn kommer att arbeta vid Stockholm Centre of Ethics of War and Peace, ett forskningscentrum finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse inom Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet. Centret leds av professor Helen Frowe och har som målsättning att producera högkvalitativ forskning rörande krigets och fredens etik och att odla internationella samarbeten med akademiker, beslutsfattare och militär som även förbättra den allmänna professionella debatten om krigets och fredens etik. Den sökande som erbjuds platsen kommer att anställas vid Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet och kommer att bedriva forskningen i Stockholm. Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet är landets största filosofiska institution. Forskningspråket för anställningen är engelska.
Arbetsuppgifter
Postdoktorn förväntas producera och publicera högkvalitativ analytisk forskning speciellt rörande grunderna för, räckvidden av samt naturen hos plikten att bistå och rädda. Detta inkluderar till exempel forskning om våra plikter gentemot flyktingar från krig och naturkatastrofer, plikter i ljuset av hoten relaterade till klimatförändringar, immigrationspolitikens etik liksom den direkta och indirekta humanitära interventionens etik. Stockholms centrum för krigets och fredens etik avspelar det faktum att den bästa forskningen inom moralfilosofi och politisk filosofi involverar forskning inom stora delar av filosofin och närliggande discipliner. Vi välkomnar därför sökande från olika bakgrunder (t.ex. de som forskar om kausalitet, moraliskt ansvar, rättigheter, kollektiva handlingar, handlingsfilosofi, auktoritet jämte sådana som redan forskar direkt om plikten att bistå och rädda, klimatetik och migration). Den framgångsrika sökande förväntas producera och publicera högkvalitativ analytisk filosofisk forskning samt att sprida sin forskning genom deltagande i internationella konferenser och genom publicering i de främsta facktidskrifterna. En generös resebudget är därför kopplad till anställningen.
Den som anställs kommer att delta i Centrets administrativa arbete, så som att organisation av konferenser och workshops, redigering samt iordningställande av anslagsansökningar. Hen förväntas också delta och medverka i Centrets olika aktiviteter. Hen kommer också att vara ansvarig för Centrets hemsida (utbildning kan ges om det krävs). Hen kan också bedriva i undervisning i ringa omfattning på avancerad och/eller grundläggande nivå om institutionen har sådana behov.
Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Sökande som saknar behörighet vid ansökningstillfället måste ha ernått sådan senast 2020-08-01 och ska till sin ansökan bifoga ett intyg från sin handledare som konfirmerar disputationsdatum.
Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, visad genom publikationer och/eller doktorsavhandling, konferenspresentationer och referensbrev. Vid tillsättningsprocessen prioriteras forskningspotential. Men anställningen ska också tjäna syftet att tillåta postdoktorn att nå en tillsvidareanställning efter anställningen och för att bidra till detta kommer också viss vikt att fästas vid undervisningsskicklighet och administrativa erfarenheter.
Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse dock senast under augusti 2020.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Helen Frowe, helen.frowe@philosophy.su.se.
Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).
Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • Viktigt: Referensbrev ska inte sändas in av den sökande utan ska skickas direkt av referenspersonerna. Referenspersonerna ska senast sista ansökningsdag skicka rekommendationsbrev via e-post till: FV-0155-20.refletters@philosophy.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-0155-20 + sökandes namn.

och att bifoga följande dokument
 • personligt brev som beskriver ditt bidrag till SCEWP:s forskning och övrig verksamhet samt bidrar till centrets övergripande målsättningar.
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 1500 ord) som beskriver:
  – din tidigare relevanta forskning
  – den forskning du planerar att bedriva inom ramarna för denna anställning
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 2 filer)

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.
Välkommen med din ansökan!

Remember to mention that you found this on Cphbusiness Career